วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 5/2566 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

วันที่ 21 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.ชลบุรี ระยอง

วันที่ 21 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายไพทูล อยู่เกตุ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง และนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ระดับภูมิภาค จุดภาคกลางบางส่วนและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเสมอต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รอง ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาศทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

**รูปภาพเพิ่มเติม**