Previous
Next
Previous
Next

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา  2566

 **ดูรายชื่อที่นี่**

 

ข่าวกิจกรรม สพม.ชลบุรี ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี รร.วัดป่าประดู่ ” 100 ปี โรงเรียนวัดป่าประดู่ มินิมาราธอน”

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกับ ก.ค.ศ.Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องวิทยฐานะกรณีไปช่วยราชการหรือมีเหตุพิเศษจำเป็น การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Read More »
Previous
Next

บริการให้คำปรึกษา

โดยนักจิตวิทยา
ประจำโรงเรียน

เด็กพิการเรียนรวม

การกรอกข้อมูล
เด็กพิการเรียนรวม

หลักสูตรต้านทุจริต

งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ

CCT

การกรอข้อมูลโปรแกรม
เด็กนักเรียนยากจน

B-OBEC

โปรแกรมสิ่งปลูกสร้าง
ในโรงเรียน

Eastern Economic Corridor (EEC)

EEC

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read More »
EEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 17 มกราคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 17 มกราคม 2565

Read More »

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

1.แผนการดำเนินงานประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2565
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2563
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2564
3.2 ปีงบประมาณ 2563
3.3 ปีงบประมาณ 2562

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2564
3.2 ปีงบประมาณ 2563

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
2.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565
3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2565
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2563
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2564
3.2 ปีงบประมาณ 2563
3.3 ปีงบประมาณ 2562

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1.1 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ 2565 และการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปีงบประมาณ 2564
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
2.1 มาตรการ เรื่องการพัฒนาเรื่องการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
2.2 มาตรการ เรื่องการพัฒนาด้านการเปิด
เผยข้อมูลการดำเนินงานของ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2.3 มาตรการ เรื่องการป้องกันการทุจริต
2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7 ข้อและคำสั่งคณะกรรมการควบคุม
มาตรการฯ
2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
2.4.7 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
2.4.8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประธานพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร *รายละเอียด*

  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 *รายละเอียด*
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี               *รายละเอียด*

  • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (จังหวัดชลบุรี) ครั้งที่ 1/2565 * รายละเอียด *

  • การประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้รับการประเมิน นางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
    * รายละเอียด *

            ข้อมูลเพิ่มเติม..

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม..

รายงานงบทดลอง


สอบบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย

ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลนโยบายและแผน

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) *รายละเอียด*

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานรักษาความปลอดภัย*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)*รายละเอียด*

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”*รายละเอียด*

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )*รายละเอียด*

– ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2566 **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี 
**รายละเอียด**

– ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **รายละเอียด**

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ชบรย

 Inskru เป็น Online Platform

พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน ระหว่างครูและคนรักการสอนทั่วประเทศ  ที่มาจากคำว่า inspire และ kru  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู 5 แสนคนทั่วประเทศ สามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ไอเดีย เช่น วิชา ชั้นเรียน หมวดหมู่ย่อย รูปแบบการสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ฝึกนักเรียนให้จดแบบ Visual Note

Read More »
Starfish Labz 

Starfish Labz ยังมีสื่อการสอนออนไลน์ ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เรื่องราว หาไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กไทย ได้ดียิ่งขึ้น โดยคอร์สใน Starfish Labz  เหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ขอยกตัวอย่างคอร์สที่น่าสนใจ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 : การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Read More »
ครูพร้อม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่  อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์

Read More »
ITA Onliine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online (Integrlty & Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

DATA MANAGMENT CENTER (DMC65) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC64) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC63) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา

Read More »
จดหมายข่าว สพม.ชลบุรี ระยอง

OBEC Line

Previous
Next
Previous
Next
Facebook สพม.ชบรย

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 397501-5
โทรสาร 038 397510
เว็บไซต์ www.spmcr.go.th
E-mail 
: spm18control@gmail.com

สถานที่ตั้ง สพม.ชลบุรี ระยอง