Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

......................................................................................................................................

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (1)

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

IQA Award ประจำปีการศึกษา 2564
สพม.ชบรย

การแยกขยะเป็นเรื่องง่ายๆ
มาคัดแยกขยะกันเถอะ!!!

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

.........................................

ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการย้ายครู

ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศการขึ้นบัญชีฯ ผู้สอบแข่งขันได้

ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศผลการย้าย

ตำแหน่งรองผอ. และผอ.สถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งรองผอ. และผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ภาค ก
ตำแหน่งรองผอ. และผอ.สถานศึกษา
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง รองผอ. และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศการรับสมัคร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนฯ

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)

......................................................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.ชลบุรี ระยอง

ข่าวหน้าแรก

วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 5/2566 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันที่ 21 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.ชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันที่ 21 กันยายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมข้าราชการเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
Previous slide
Next slide

บริการให้คำปรึกษา

โดยนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
(กำลังปรับปรุง)

เด็กพิการเรียนรวม

การกรอกข้อมูล
เด็กพิการเรียนรวม

หลักสูตรต้านทุจริต

งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ

CCT

การกรอข้อมูลโปรแกรม
เด็กนักเรียนยากจน

สถานีแก้หนี้ครู

มหกรรมการเงิน
เพื่อครูไทย
สถิติผู้เข้าชม
  • Visits Today: 862
  • Total Visits: 202421
  • Total Visitors: 1
  • Total Countries: 455

Eastern Economic Corridor (EEC)

EEC

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาพื้นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read More »
EEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 17 มกราคม 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วันที่ 17 มกราคม 2565

Read More »

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
     2.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    3.1 ปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม..

เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง

  • ซื้อวัสดุประกอบการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  *แผนการจัดซื้อจัดจ้าง*      *ราคากลาง*  *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา*   *ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา*
  • จ้างจัดทำเอกสารประกอบการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    *แผนการจัดซื้อจัดจ้าง*      *ราคากลาง*  *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา*   *ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา*
  • จ้างจัดทำเล่มสรุปข้อมูลทางการศึกษา DMC ปีงบประมาณ 2566 ถ่ายเอกสารสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     *แผนการจัดซื้อจัดจ้าง*      *ราคากลาง*  *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา*   *ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา*
 
 
 
 

บรรจุ / แต่งตั้ง / โอน - ย้าย / เลื่อน

ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

ข้อมูลนโยบายและแผน

– รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ **รายละเอียด**

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) *รายละเอียด*

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานรักษาความปลอดภัย*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ *รายละเอียด*

ข้อมูลเพิ่มเติม…

– ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น “การสร้าง INFOGRAPHIC เพื่อการสื่อสารองค์กร” สำหรับการสื่อสารองค์กร โดยผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดสอนในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ค่าลงทะเบียนคนละ 500.- บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนตาม QR Code แนบท้าย ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 **รายละเอียด**

- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”*รายละเอียด*

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )*รายละเอียด*

– ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2566 **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี 
**รายละเอียด**

– ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **รายละเอียด**

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ชบรย

นิทานเวตาล (เรื่องที่10)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10) ความเป็นมา                 นิทานเวตาล ฉบับนิพนธ์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีที่มาจากวรรณกรรมสันสกฤตของอินเดีย  โดยมีชื่อเดิมว่า “เวตาลปัญจวิงศติ” ศิวทาสได้แต่งไว้ในสมัยโบราณ                   ต่อมาได้มีผู้นำนิทานเวตาลทั้งฉบับภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดีมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยร้อยเอก เซอร์ ริชาร์ด เอฟ. เบอร์ตัน  ก็ได้นำมาแปลและเรียบเรียงแต่งแปลงเป็นสำนวนภาษาของตนเองให้คนอังกฤษอ่าน แต่ไม่ครบทั้ง 25 เรื่อง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้ทรงแปลนิทานเวตาลจากฉบับของเบอร์ตัน จำนวน 9

Read More »
 Inskru เป็น Online Platform

พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน ระหว่างครูและคนรักการสอนทั่วประเทศ  ที่มาจากคำว่า inspire และ kru  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู 5 แสนคนทั่วประเทศ สามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ไอเดีย เช่น วิชา ชั้นเรียน หมวดหมู่ย่อย รูปแบบการสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ฝึกนักเรียนให้จดแบบ Visual Note

Read More »
Starfish Labz 

Starfish Labz ยังมีสื่อการสอนออนไลน์ ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เรื่องราว หาไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กไทย ได้ดียิ่งขึ้น โดยคอร์สใน Starfish Labz  เหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ขอยกตัวอย่างคอร์สที่น่าสนใจ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 : การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Read More »
ครูพร้อม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่  อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์

Read More »
ITA Onliine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA Online (Integrlty & Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

DATA MANAGMENT CENTER (DMC66) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC65) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC64) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา

Read More »
จดหมายข่าว สพม.ชลบุรี ระยอง
Previous slide
Next slide

OBEC Line

Previous slide
Next slide
Facebook สพม.ชบรย

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 397501-5
โทรสาร 038 397510
เว็บไซต์ www.spmcr.go.th
E-mail : spm18control@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ                                                                โทร  038-397501-5  ต่อ 101 , 102
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                            โทร  038-397501-5  ต่อ 106 , 107
กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                      โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มนโยบายและแผน                                                       โทร  038-397501-5  ต่อ 114
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                        โทร  038-397501-5  ต่อ 109 , 110
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     โทร  038-397501-5  ต่อ 116
กลุ่มกฎหมายและคดี                                                         โทร  038-397501-5  ต่อ 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โทร  038-397501-5  ต่อ 116
หน่วยตรวจสอบภายใน                                                     โทร  038-397501-5  ต่อ 113

สถานที่ตั้ง สพม.ชลบุรี ระยอง