– บันทึกขอยืมเงินราชการ
  –  บันทึกขอส่งใช้เงินยืม
  – แบบ 8500 – สัญญายืมเงิน
  – แบบ 8708 – รายงานการเดินทางไปราชการ
  – แบบ บก 111 – ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  – ใบสำคัญรับเงิน
  – ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร