เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

กลุ่มอำนวยการ                                                                โทร  038-397501-5  ต่อ 101 , 102

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                            โทร  038-397501-5  ต่อ 106 , 107

กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                      โทร  038-397501-5  ต่อ 103

กลุ่มนโยบายและแผน                                                       โทร  038-397501-5  ต่อ 114

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                        โทร  038-397501-5  ต่อ 109 , 110

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     โทร  038-397501-5  ต่อ 116

กลุ่มกฎหมายและคดี                                                         โทร  038-397501-5  ต่อ 112

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    โทร  038-397501-5  ต่อ 103

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โทร  038-397501-5  ต่อ 116

หน่วยตรวจสอบภายใน                                                     โทร  038-397501-5  ต่อ 113