Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”
โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลที่ต้นแบบ

การเรียนรู้ที่ดี คือการมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดขึ้นเมื่ออยู่บนฐานของความจริงไม่ใช่หลักการที่จับต้องไม่ได้ต้องมีอารมณ์ร่วมอยู่ในนั้น และจะเกิดขึ้นเมื่อถูกขับเคลื่อนโดยการตั้งคำถามและการสร้างประสบการณ์ชีวิต

 “คลิกเพื่ออ่านต่อ