กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ สพม.ชลบุรี ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดำเนินการจัดประชุมอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตปลุกจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้แก่บุคลากร โดยการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สพม.ชลบุรี ระยอง มีกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อสร้างความยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปลุกจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตอาสาจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง