นิทานเวตาล (เรื่องที่10)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นิทานเวตาล (เรื่องที่ 10) ความเป็นมา                 นิทานเวตาล ฉบับนิพนธ์ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ มีที่มาจากวรรณกรรมสันสกฤตของอินเดีย  โดยมีชื่อเดิมว่า “เวตาลปัญจวิงศติ” ศิวทาสได้แต่งไว้ในสมัยโบราณ                   ต่อมาได้มีผู้นำนิทานเวตาลทั้งฉบับภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดีมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยร้อยเอก เซอร์ ริชาร์ด เอฟ. เบอร์ตัน  ก็ได้นำมาแปลและเรียบเรียงแต่งแปลงเป็นสำนวนภาษาของตนเองให้คนอังกฤษอ่าน แต่ไม่ครบทั้ง 25 เรื่อง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้ทรงแปลนิทานเวตาลจากฉบับของเบอร์ตัน จำนวน 9 เรื่อง และจากฉบับแปลสำนวนของ ซี. เอช. ทอว์นีย์   อีก 1 เรื่อง รวมเป็นฉบับภาษาไทยของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 10 เรื่อง เมื่อ พ.ศ. 2461                    นิทานเวตาลเป็นนิทานที่มีลักษณะเป็นนิทานซับซ้อนนิทาน คือ มีนิทานเรื่องย่อยซ้อนอยู่ในนิทานเรื่องใหญ่   ประวัติผู้แต่ง             พระราชวงศ์เธอ    กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงชำนาญด้านภาษาและวรรณคดีเป็นพิเศษ ได้ทรงนิพนธ์หนังสือไว้มากมายโดยใช้นามแฝงว่า “น.ม.ส.” ซึ่งทรงเลือกจากตัวอักษรตัวหลังพยางค์ของพระนาม (พระองค์เจ้า) “รัชนีแจ่มจรัส”   ลักษณะคำประพันธ์            นิทานเวตาล แต่งเป็นร้อยแก้ว    โดยนำทำนองเขียนร้อยแก้วของฝรั่งมาปรับเข้ากับสำนวนไทยได้อย่างกลมกลืน และไม่ทำให้เสียอรรถรส แต่กลับทำให้ภาษาไทยมีชีวิตชีวา จึงได้รับยกย่องเป็นสำนวนร้อยแก้วที่ใหม่ที่สุดในยุคนั้น เรียกว่า “สำนวน […]

 Inskru เป็น Online Platform

พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน ระหว่างครูและคนรักการสอนทั่วประเทศ  ที่มาจากคำว่า inspire และ kru  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู 5 แสนคนทั่วประเทศ สามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ไอเดีย เช่น วิชา ชั้นเรียน หมวดหมู่ย่อย รูปแบบการสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ฝึกนักเรียนให้จดแบบ Visual Note Taking การจดสรุปความเข้าใจในแบบของเด็กๆ เอง ที่ใช้ภาพเข้าช่วยเชื่อมโยงหัวข้อและเนื้อหาที่เรียน จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ดีขึ้นยังไงบ้าง แล้วคุณครูทำยังไงได้บ้างนะ? https://bit.ly/3Dwf68D เรียนศิลปะออนไลน์แบบ Active Learning ปกติวิชาศิลปะ เป็นวิชาที่ต้องปฏิบัติ มีความ Active Learning อยู่ภายในตัววิชาแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ ช่วงโควิด เลยต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน ครูผู้สอนเลยคิดกิจกรรมเสริม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจทฤษฏี พื้นฐานความรู้ ในเนื้อหานั้นๆ แบบ Active Learning มากกว่าการนั่งฟัง ก่อนลงมือปฏิบัติงานศิลปะ https://bit.ly/3mA4rUf เกมเปิดแผ่นป้าย […]

Starfish Labz 

Starfish Labz ยังมีสื่อการสอนออนไลน์ ในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้เรื่องราว หาไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กไทย ได้ดียิ่งขึ้น โดยคอร์สใน Starfish Labz  เหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง ได้ทุกที่ทุกเวลา แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ขอยกตัวอย่างคอร์สที่น่าสนใจ การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 : การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาลักษณะของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการจัดการเรียนการสอนในชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  https://bit.ly/38jRMwq Creative Thinking Classroom Design : ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน และเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจละต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์ มีวิธีการดังนี้ คือ ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ฝึกคิดย้อนศร (Backward Thinking)  ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Thinking) ฝึกคิดบนหลักของความเป็นจริง (Thinking Based Principle) ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้ (Lateral Thinking ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกความคิดสร้างสรรค์ […]

ครูพร้อม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่  อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์ และรายการที่น่าสนใจ เช่น เรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีรายการทั้งสิ้น 151 รายการ อยากทำ ฟังก์ชั่นนี้ เหมาะสำหรับคนที่ชอบลงมือทำ เพราะจะเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ชวนให้คิดและลองทำ ถึง 212 รายการ เช่น วิธีการทำอาหาร การจัดดอกไม้ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นต้น อยากสอน ใครที่เป็นครูควรจะลองเข้าฟังก์ชั่นนี้ เพราะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมของครู พร้อมแนะแนวทางการสอนที่หลากหลายในทุกระดับชั้น และหลากหลายวิชา อยากแชร์ ฟังก์ชั่นนี้ เป็นการ Challenge ของคนที่อยากจะลองเป็นคุณครูโดยการสร้างสรรค์คลิปตามความยาวที่กำหนด เนื้อหาด้านในคลิปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่อยากจะแชร์หรือบอกต่อ […]

ITA Onliine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA Online (Integrlty & Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

DATA MANAGMENT CENTER (DMC66) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC65) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC64) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC63) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC62) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC61) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่