วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *