วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  และดร.อดิพงษ์ สุขนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยพร้อมปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติ จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง