วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางรุจนี ด้วงชรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารอัตรากำลัง 38 (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่กับบริบท บทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *