วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายอิทธิพล ปากเมือง ข้าราชการบำนาญ นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 6 ราย (นายชินกร สุวรรณเวียง รองผอ.รร.อ่างศิลาพิทยาคม , นายอาทร ธูปทอง รองผอ.รร.หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ , นางศิริวรรณ ผลเจริญสมบูรณ์ รองผอ.รร.พานทองสภาชนูปถัมภ์ , นางสมพิศ เผ่าจินดา , นายนพดล กิมกัว รองผอ.รร.บึงศรีราชาพิทยาคม , นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผอ.รร.สัตหีบวิทยาคม รับการประเมินครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง