วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนางบุศรา วงษ์มา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องเสมอต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง