วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ของโรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีนางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางชลธิชา เลียดประถม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายบุญลือ คำถวาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายธวัชชัย ขวัญเมือง ครูโรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”ร่วมเป็นวิทยากร ณ หอประชุม55 โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี