วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด”การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ” และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำฯ ให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ณ ห้องประชุมสิงห์สมุทร ตึกอำนวยการ โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *