วันที่ 
23  พฤศจิกายน 2565  
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ชลบุรี ระยอง
นายมนูญ  เชื้อชาติ ข้าราชการบำนาญ  นายวันชัย 
ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ราย (นางสมพิศ 
เผ่าจินดา และนายนพดล 
กิมกัวรับการประเมินครั้งที่ 1) โดยมี นางสาวสาริศา  จันทร์แรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมคณะผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ให้การต้อนรับ