Previous slide
Next slide

รางวัลและผลงานเด่น

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

📢 โรงเรียนที่ยังรับนักเรียนไม่เต็มตามแผนการรับนักเรียน จะเปิดรับสมัครรอบสาม ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2567 และช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ขอให้ติดตามข้อมูลการรับสมัครหน้าเพจ Facebook ของแต่ละโรงเรียน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม…

รับสมัครนักเรียน รอบ 3 ปีการศึกษา 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

.........................................

ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ผลการพิจารณาย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน

ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

......................................................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพม.ชลบุรี ระยอง

ข่าวหน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)“ โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ (ชั้น 3) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” โดยมีนายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คณะผู้บริหารคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “การพัฒนาและส่งเสริิมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 227 คน โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวหน้าแรก

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการและคณะ เข้าตรวจราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
Previous slide
Next slide
Facebook สพม.ชบรย

บริการให้คำปรึกษา

โดยนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เด็กพิการเรียนรวม

การกรอกข้อมูล
เด็กพิการเรียนรวม

หลักสูตรต้านทุจริต

งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ

CCT

การกรอข้อมูลโปรแกรม
เด็กนักเรียนยากจน

สถานีแก้หนี้ครู

มหกรรมการเงิน
เพื่อครูไทย

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1.แผนปฏิบัติการประจำปี
    1.1 ปีงบประมาณ 2563
    1.2 ปีงบประมาณ 2564
    1.3 ปีงบประมาณ 2565
    1.4 ปีงบประมาณ 2566
    1.5 ปีงบประมาณ 2567
2.รายงานผลการกำกับ ติดตาม
    2.1 ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
    2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    2.3 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    2.4 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    3.1 ปีงบประมาณ 2563
    3.2 ปีงบประมาณ 2564
    3.3 ปีงบประมาณ 2565
    3.4 ปีงบประมาณ 2566
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    4.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2566
    4.2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565-2567
    4.3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570
    4.4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2567)

1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
     2.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    3.1 ปีงบประมาณ 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2 ลงทะเบียนเข้าประมูล วันที่ 29 เม.ย.2567 เวลา 09.30 – 11.00 น. เริ่มประมูล เวลา 11.30 น. ณ โรงยิม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง   *รายละเอียด*   
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด ขอรับรายละเอียด ระว่างวันที่ 18-26 มี.ค.67 *รายละเอียด*   *ยกเลิกประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 27 มี.ค.67
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”
  • *รายละเอียด*
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร (ครั้งที่ 2)
    *รายละเอียด*  
  • ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
    *รายละเอียด*

ข้อมูลเพิ่มเติม..

เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง

 

บรรจุ / แต่งตั้ง / โอน - ย้าย / เลื่อน

ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ​

– รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนฯ **รายละเอียด**

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) *รายละเอียด*

– สพม.ชลบุรี ระยองประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานรักษาความปลอดภัย*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)*รายละเอียด*

– สพม.ชบรย ประกาศรับสมัครคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ *รายละเอียด*

ข้อมูลเพิ่มเติม…

– ด้วย ธนาคารออมสิน ได้กำหนด
จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของธนาคารออมสิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการบริหารเงิน ความรู้ในการออม รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ตลอดจนข้อมูลบริการอื่นของธนาคารที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถติดต่อวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น “การสร้าง INFOGRAPHIC เพื่อการสื่อสารองค์กร” สำหรับการสื่อสารองค์กร โดยผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดสอนในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ค่าลงทะเบียนคนละ 500.- บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนตาม QR Code แนบท้าย ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 **รายละเอียด**

- ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”*รายละเอียด*

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )*รายละเอียด*

– ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2566 **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี 
**รายละเอียด**

– ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **รายละเอียด**

ข้อมูลเพิ่มเติม…

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ชบรย

STEM Education (สะเต็มศึกษา)

STEM Education (สะเต็มศึกษา) STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering and Mathematics คือ การบูรณาการความรู้ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาในปัจจุบัน หาคำตอบว่าทักษะ STEM คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรได้ในบทความนี้ คุณครู นักเรียน

Read More »

 Inskru เป็น Online Platform

พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียการสอน ระหว่างครูและคนรักการสอนทั่วประเทศ  ที่มาจากคำว่า inspire และ kru  เพื่อเปิดพื้นที่ให้ครู 5 แสนคนทั่วประเทศ สามารถแบ่งปันแผนการสอน สื่อการสอน ชีทแบบฝึกหัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เปิดมุมมองการสอนและขยายไอเดียดีๆ สู่ห้องเรียนทั่วประเทศ โดยครูผู้ใช้สามารถให้เรตติ้ง คอมเมนต์และคำติชม เพื่อต่อยอดไอเดียและให้กำลังใจผู้แบ่งปัน โดยสามารถค้นหาจากหมวดหมู่ไอเดีย เช่น วิชา ชั้นเรียน หมวดหมู่ย่อย รูปแบบการสอน สื่อการสอนและอุปกรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน ฝึกนักเรียนให้จดแบบ Visual Note

Read More »

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”

Active Learning “ห้องเรียนเปลี่ยนได้”โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลที่ต้นแบบ การเรียนรู้ที่ดี คือการมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเกิดขึ้นเมื่ออยู่บนฐานของความจริงไม่ใช่หลักการที่จับต้องไม่ได้ต้องมีอารมณ์ร่วมอยู่ในนั้น และจะเกิดขึ้นเมื่อถูกขับเคลื่อนโดยการตั้งคำถามและการสร้างประสบการณ์ชีวิต  “คลิกเพื่ออ่านต่อ“

Read More »

ครูพร้อม

พื้นที่แห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ การเตรียมความพร้อมครู ด้วยแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้เนื้อหาใหม่  อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง 130 บทเรียน โดยผู้ที่เข้าใช้งานสามารถพิมพ์เพื่อค้นหาเรื่องที่สนใจได้ในช่องค้นหา จากนั้นหากกดเข้าไปแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและตัวอักษร อยากรู้ ฟังก์ชั่นนี้ ด้านในจะรวบรวมสื่อและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกตำราเรียน รวม 49 เรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่องของภาษา เรื่องกฎหมาย เป็นต้น อยากดู ด้านในฟังก์ชั่นนี้ จะเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ผ่านไลฟ์

Read More »

ITA Onliine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITA Online (Integrlty & Transparency Assessment : ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

DATA MANAGMENT CENTER (DMC66) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC65) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่ DATA MANAGMENT CENTER (DMC64) สรุปข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปีการศึกษา

Read More »

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038 397501-5
โทรสาร 038 397510
เว็บไซต์ www.spmcr.go.th
E-mail : spm18control@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน
กลุ่มอำนวยการ                                                                โทร  038-397501-5  ต่อ 101 , 102
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                            โทร  038-397501-5  ต่อ 106 , 107
กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                      โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มนโยบายและแผน                                                       โทร  038-397501-5  ต่อ 114
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                        โทร  038-397501-5  ต่อ 109 , 110
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     โทร  038-397501-5  ต่อ 116
กลุ่มกฎหมายและคดี                                                         โทร  038-397501-5  ต่อ 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                    โทร  038-397501-5  ต่อ 103
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โทร  038-397501-5  ต่อ 116
หน่วยตรวจสอบภายใน                                                     โทร  038-397501-5  ต่อ 113

สถานที่ตั้ง สพม.ชลบุรี ระยอง

Add Your Heading Text Here