• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 26Aและเมาส์ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรูปเล่มผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๕ และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPAX ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ทะเบียน นง 124 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 1-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย ประจำเดือน มี.ค. 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะขนส่ง เช็คระยะ 280,000 กม. ทะเบียน ขง 4980 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน (IC20) ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือหลัเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว 9/2564) และการใช้งานระบบ DPA ถ่ายเอกสารขาวดำ เข้าเล่มสันกาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สี 3 สี เพื่อใช้ในราชการ สพม.ขบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการ สพมท.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ใน สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรูปเล่มคู่มือนิเทศ แผนปฏิบัติการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ โทรศัพท์โอเปอเรเตอร์ และโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ 26A ใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ให้กับโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ขบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ให้กับโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ให้กับโรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องมือคัดกรอง ความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียน  ในสังกัดสพม.ชลบุรี ระยอง 1,167 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพม.ชลบุรี ระยอง 1,692 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.ชบรย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ให้กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 4 ให้กับโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สี เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา และเช็คระยะ 430,000 กม. รถยนต์ราชการทะเบียน นง 124 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร และเย็บเล่มระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้่งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชบรย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบแอร์ รถยนต์ราฃการ ทะเบียน นง 125 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ราชการทะเบียน นง 125 ชลบุรี เช็คระยะ 630,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในราชการ สพม.ชลบุรี ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  *รายละเอียด*