วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายวัชระ  บุบผามาศ  ข้าราชการบำนาญ นายประโยชน์  กีรติปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร  มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 1 ราย (นางเยาวภา  ลันขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับการประเมินครั้งที่ 1) โดยมี นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง คณะผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ให้การต้อนรับ