ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม “วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู” และเป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม “วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู” และเป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง โดยมีนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพทูล อยู่ เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีลงนามรับมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จากสำนักงานศึกษาธิการจะงหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายไพทูล อยู่ เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีลงนามรับมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ณ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum Topic: การดำเนินการระบบ DPA

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum Topic: การดำเนินการระบบ DPA

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 (หกเดือนหลัง)

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)ฯ 

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมาย นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)ฯ  ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม, โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” และโรงเรียนแสนสุข

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสยาม

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนวิทยาคมปากน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กำหนดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ราย (นางเยาวภา  ลันขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับการประเมินครั้งที่ 1)

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายไพทูล  อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายวัชระ  บุบผามาศ  ข้าราชการบำนาญ นายประโยชน์  กีรติปกรณ์

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วน และชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม มอบหมายให้  นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ. สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “เปิดบ้านวิชาการ เกาะจันทร์ วัยมันส์ รู้ทันสื่อ” ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “เปิดบ้านวิชาการ เกาะจันทร์ วัยมันส์ รู้ทันสื่อ” ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โดยมีนายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เปิดบ้านวิชาการ BSP OPEN HOUSE 2023 : Start up of Innovations with The Teacher and student’s Talent Challenge for EEC”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  เปิดบ้านวิชาการ BSP OPEN HOUSE 2023 : Start up of Innovations with The Teacher

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานเปิดโลกวิชาการอำเภอหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชนนวัตกรรมมืออาชีพ : Innovation Changes Your Life” ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานเปิดโลกวิชาการอำเภอหนองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชนนวัตกรรมมืออาชีพ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเตรียมความพร้อมและร่วมขับเคลื่อนด้านการบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและร่วมขับเคลื่อนด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเหลืองดำ เลิศล้ำวิชาการ”

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านเหลืองดำ เลิศล้ำวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง โดยมีนางกฤตติกา เบญจมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา คณะผู้บริหาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House สืบสานพอเพียง เคียงคู่นวัตกรรม นำสู่ EEC สร้างคนดีที่ บ.ค.

วันที่ 9 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House สืบสานพอเพียง เคียงคู่นวัตกรรม นำสู่ EEC สร้างคนดีที่ บ.ค. ปีการศึกษา 2565 ณ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุมเสมอต้น

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  จังหวัดชลบุรี 

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ หอประชุมอิ่มเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี รร.วัดป่าประดู่ ” 100 ปี โรงเรียนวัดป่าประดู่ มินิมาราธอน”

วันที่ 29 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี รร.วัดป่าประดู่ ” 100 ปี โรงเรียนวัดป่าประดู่ มินิมาราธอน”

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.ชบรย จัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกับ ก.ค.ศ.Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องวิทยฐานะกรณีไปช่วยราชการหรือมีเหตุพิเศษจำเป็น การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ 26 มกราคม 2566 ดร. สมศักดิ์ิ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ ก.ค.ศ. Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น 1.แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องวิทยฐานะกรณีไปช่วยราชการหรือมีเหตุพิเศษจำเป็น  2.การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 25 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม “อ่างศิลา เปิดบ้านเรียนรู้ สู่ EEC 2023”

วันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด งานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม “อ่างศิลา เปิดบ้านเรียนรู้ สู่ EEC 2023”  ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี โดยมี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษาผู้เข้ารับการประเมิน ดร.ทวีศักด์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ผู้เข้ารับการประเมิน ดร.ทวีศักด์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมครบรอบ 48 ปี

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมครบรอบ 48 ปี ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และร่วมพิธีเปิดกีฬาภายใน “ชลชายเกมส์” ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุงให้การต้อนรับ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน “Thungsukla open house”

วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการในงาน “Thungsukla open house” ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี โดยมีนางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” คณะผู้บริหาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  เป็นประธานพิธีต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคารให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มอบหมายให้ นางสุนีย์  แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี ประดู่บาน “นวัตกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC คุณภาพดีสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 100 ปี ประดู่บาน “นวัตกรรมเลิศล้ำ ก้าวนำ EEC คุณภาพดีสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (จังหวัดชลบุรี) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยอง (จังหวัดชลบุรี) ครั้งที่

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการประเมิน นางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ เวลา 08.30 น. ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้นางรุจนี สีหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางโสภา สร้อยสน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ Capacity Building for Sport Sciences and Art จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ Capacity Building for Sport Sciences and Art จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี นางนภาพร

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมศักดิ์  ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  มอบหมายให้ นางสุนีย์  แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นางสมพิศ  เผ่าจินดา และนายนพดล  กิมกัว รับการประเมินครั้งที่ 1

วันที่  23  พฤศจิกายน 2565   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพม.ชลบุรี ระยอง นายมนูญ  เชื้อชาติ ข้าราชการบำนาญ  นายวันชัย 

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี

วันที่  22  พฤศจิกายน 2565   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.ชลบุรี ระยอง นายอิทธิพล  ปากเมือง ข้าราชการบำนาญ  นายณรงค์ 

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

(PA support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) ภาคกลาง รุ่นที่

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังความคิดเห็น การได้มาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน 3 พฤศจิกายน ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตรผู้อนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum Topic: รับฟังความคิดเห็น การได้มาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

Read More »