• ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ *รายละเอียด*
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ *รายละเอียด*
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 *รายละเอียด* 
 

      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สขร.1