• ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ *รายละเอียด*
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ *รายละเอียด*
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 *รายละเอียด*
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สขร.1 *รายละเอียด*