รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
     พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546
    พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540
    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562
      พระราชบัญญัติ (อื่นๆ)
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ระเบียบที่เกี่ยวข้อง