การประเมินเพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการประเมิน นางณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี

วันที่  22  พฤศจิกายน 2565   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.ชลบุรี ระยอง นายอิทธิพล  ปากเมือง ข้าราชการบำนาญ  นายณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล  มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ราย (นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ ประเมินครั้งที่ 2 และนายชินกร  สุวรรณเวียง รับการประเมินครั้งที่ 1) โดยมี นางบุญเกิด  กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ให้การต้อนรับ

นโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

(PA support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA support Team) ภาคกลาง รุ่นที่ 7 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายผู้เข้ารับการอบรมฯ ภาคกลาง รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

รับฟังความคิดเห็น การได้มาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน 3 พฤศจิกายน ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นางรุจนี สีหบุตรผู้อนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum Topic: รับฟังความคิดเห็น การได้มาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมเสมต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร. สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จังหวัดชลบุรี