วันที่  22  พฤศจิกายน 2565   คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี นำโดย นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.ชลบุรี ระยอง นายอิทธิพล  ปากเมือง ข้าราชการบำนาญ  นายณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล  มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ราย (นายจตุพงษ์  ลี้ประเสริฐ ประเมินครั้งที่ 2 และนายชินกร  สุวรรณเวียง รับการประเมินครั้งที่ 1) โดยมี นางบุญเกิด  กลมทุกสิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *