• แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 *รายละเอียด*
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 *รายละเอียด*
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2  *รายละเอียด*
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3  *รายละเอียด*
  • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 *รายละเอียด*