วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *