วันที่ 22 มกราคม 2567 นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกประเมินโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม (รักษามาตราฐานระดับเพชรปีที่ 2) และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี(รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *