กิจกรรมทำบุญตักบาตร ชาว สพม.ชบรย

      ท่าน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่  สพม.ชบรย ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสทำบุญตักบาตรได้ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันดีงานของไทย อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเกิดความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต

กิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส.

วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

 

 

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ฯ ประจำปี พ.ศ.2566

 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ฯ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ป.ป.ท. เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง