วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 ราย ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง