วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เข้าร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ “ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)“ โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ (ชั้น 3) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” โดยมีนายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คณะผู้บริหารคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “การพัฒนาและส่งเสริิมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 227 คน โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาญจนานนท์ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และนายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการและคณะ เข้าตรวจราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 3/2567 โดยส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดระยองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกับหน่วยงานภายใน โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายฉลองวันสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” และการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ 2024 สหวิทยาเขตระยอง 2 ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองนายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมประชุมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในครั้งนี้ ณ อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตระยอง 1 เกมส์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สโมสรบ้านพักพนักงานไออาร์พีซี จังหวัดระยอง