• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล *รายละเอียด*
 • การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *รายละเอียด*
 • การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน *รายละเอียด*
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *รายละเอียด*
 • การสรรหาพนักงานราชการ ครูผู้สอน *รายละเอียด*
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ *รายละเอียด*
 • การให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ *รายละเอียด*
 • ข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู 10 มิ.ย. 65 *รายละเอียด*
 • ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา *รายละเอียด*
 • แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 *รายละเอียด*
 • นโยบายผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล *รายละเอียด*
 • ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล *รายละเอียด*
 • รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 *รายละเอียด*
 • สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล *รายละเอียด*