-ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “การสอนอักษรเบรล์จีน”*รายละเอียด*

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ ( PIM Train the Trainer Program )*รายละเอียด*

– ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2566 **รายละเอียด**

– ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชานี 
**รายละเอียด**

– ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **รายละเอียด**

– สำนักงานการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร **รายละเอียด**

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2566 โดยรับสมัคร 2 ระดับ

– ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

– ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัณฑิต , หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ http://www.rcim.in.th สอบถามรายละเอียดที่ 0924428000

– ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าว **รายละเอียด**

        ด้วยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคฤดูร้อน เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในการจัดการเรียนรู้ : ONE DAY WORKSHOP” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายแนวคิดสำคัญ วางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงแนวคิดสำคัญในกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมสู่การปฏิบัติงานจริงได้ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2566 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200.- บาท/หลักสูตร/คน  **รายละเอียด**

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับข้าราชการ พนักงานภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cle.kku.ac.th/cours/111 **รายละเอียด**

     ประชาสัมพันธ์โครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ ด้วย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เห็นรูปแบบ หรือแนวคิด งานศิลปะประดิษฐ์ และ
งานอาหาร นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  วันที่ 28 – 29 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนเอกชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 **รายละเอียด**

     ด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ในการเพิ่มสมรรถนะบุคคล ให้สามารถจัดทำยุทธศาสตร์และนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ ค่าลงทะเบียนหลักสูตรย่อยละ 12,500.- บาท **รายละเอียด**

     ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี  กำหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร กำหนดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2566 **รายละเอียด**

ข้อมูลเพิ่มเติม…

 

  •  
  • ประชาสัมพันธ์เรื่อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่

  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

  • การอบรมหลักสูตร “การบริห่รเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

  • การอบรมหลักสูตร วิจัยและพัฒนางานวิชาการ R&D

  • ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร