วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ครั้งที่ 2/2566 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และได้รับเกียรติ จากนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ ณ โรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง