วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชบรย มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง