วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง