วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม มอบหมายให้ นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศานา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *