คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ *รายละเอียด*
 • คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน*รายละเอียด*
 • คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับสถานศึกษา *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ *รายละเอียด*
 • ผลสำรวจการพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ *รายละเอียด*
 • คู่มือการดำเนิงานคณะกรรมการสถานศึกษา *รายละเอียด*
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล *รายละเอียด*
 • คู่มือการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบ้ติงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล *รายละเอียด*
 • คู่มือการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลา *รายละเอียด*
 • คู่มือการให้ข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21 *รายละเอียด*
 • คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *รายละเอียด*
 • คู่มือการเสนอขอมีหรือเลือนวิทยฐานะตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว PA *รายละเอียด*
 • คู่มือการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสายบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว PA *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง *รายละเอียด*
 • ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล *รายละเอียด*
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา *รายละเอียด*
 • คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน *รายละเอียด*
 • คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์ *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวณัฐณิชา ม่วงมี *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุภาภรณ์ กำเลิศ *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นางสุนีย์ แก้วอุไร *รายละเอียด*
กลุ่มนโยบายและแผน
 • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งานบริหารงบประมาณ กลุ่มนโบบายและแผน *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน งานจัดทำคำของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน *รายละเอียด*
 • คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ และงานยุบ รวม เลิกสถานศึกษาฯ กลุ่มนโยบายและแผน *รายละเอียด*

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา *รายละเอียด*
 • คู่มือพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ *รายละเอียด*
กลุ่มกฎหมายและคดี
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี *รายละเอียด*
หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน